dažnai užduodami klausimai

Apie neteisminio bankroto iškėlimą

Įmonė yra nemoki, kai ji nevykdo ir neturi galimybių vykdyti prisiimtų įsipareigojimų (nemoka skolų, darbo užmokesčio, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir įmonės įsipareigojimai viršija į jos balansą įrašyto turto vertę. Tokiu atveju įmonei galima kelti bankroto bylą ne teismo tvarka.

 1. Jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais. Teisminių ginčų turi nebūti kreditorių susirinkimo dieną. Jeigu iki kreditorių susirinkimo dienos atsiranda teisminis ginčas (pvz., kreditorius, gavęs siūlymą kelti įmonei neteisminį bankrotą, pateikia teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo), tokiu atveju pritarimas įmonės bankrotui be teismo negalimas. Pradėtas darbuotojo ginčas Darbo ginčų komisijoje taip pat yra kliūtis pradėti neteisminę įmonės bankroto procedūrą.
 2. Jeigu iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Antstolio vykdomoji byla, VMI ar VSDFV vykdomas išieškojimas (inkasiniai pavedimai), taip pat jau priimtas skubiai vykdytinas Darbo ginčų komisijos sprendimas ar jo dalis yra kliūtis pradėti įmonės bankroto procedūras ne teismo tvarka.
 3. Jeigu nėra atliekamas VMI mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas. Jeigu kreditorių susirinkimo dienos atliekamas/ pradedamas įmonės patikrinimas, neteisminio bankroto iškelti negalima.

Plačiau apie bankroto ne teismo tvarka sąlygas galite paskaityti čia.

 1. Pati įmonė (veikianti per savo vadovą), kai tampa nemoki.
 2. Įmonės likvidatorius, jeigu yra pradėtas ir vykdomas įmonės likvidavimo procesas, tačiau jo metu nustatomas įmonės nemokumas.

Sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priima įmonės kreditorių susirinkimas. Tokiam sprendimui (nutarimui) turi pritarti kreditoriai, kurių reikalavimų suma kreditorių susirinkimo dieną sudaro bent 75 proc. visų įmonės turimų įsipareigojimų.

Nustatant pritarusių kreditorių dalį turi būti vetinami visi įmonės įsipareigojimai – tiek pradelsti, tiek nepradelsti. Į įsipareigojimų vykdymo terminus tokiu atveju nėra atsižvelgiama.

Prieš siūlant kreditoriams iškelti įmonei neteisminį bankrotą, būtina parengti tokius dokumentus:
 1. Praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kt.).
 2. Eianmųjų metų (šios dienos) finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kt.).
 3. Įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyti jų adresai, skolų sumos, atsiskaitymo terminai.
 4. Kreditoriai gali paprašyti papildomų dokumentų, detalizuojančių finansinėse ataskaitose užfiksuotas aplinkybes (ilgalaikio ar trumpalaikio turto sąrašo ir kt.).
Siūlymas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka turi būti pateiktas raštu kiekvienam kreditoriui.
 
Tokiame pranešime turi būti nurodyta:
 1. Priežastys, dėl kurių įmonė kreipiasi, kad būtų iškelta bankroto byla.
 2. Kreditorių susirinkimo data ir vieta. Kreditorių susirinkimas turi įvykti ne anksčiau kaip po 22 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos.
 3. Susipažinimo su įmonės finansiniais dokumentais tvarka.
 4. Pridėtas balsavimo raštu biuletenis. Naudinga sudaryti galimybę kreditoriams savo nuomonę dėl siūlomų nutarimo projektų išreikšti raštu, atsiunčiant įmonei užpildytą balsavimo raštu biuletenį.
 5. Įmonės ar jos atstovo kontaktiniai duomenys. Šie duomenys nurodomi tam, kad kreditoriai žinotų, kur siųsti užpildytus balsavimo raštu biuletenius ar turėtų galimybę prašyti papildomos informacijos.

Visuomet rekomenduojame pranešimą išsiųsti registruotu paštu. Pranešimą išsiųsti taip pat galima per antstolius ar kurjerius.

Taip. Apie siūlymą įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka turi būti informuojami visi iki vieno įmonės kreditoriai. Tai reiškia, kad pranešimą apie keliamą neteisminį įmonės bankrotą turi gauti tiek 0,01 Eur reikalavimą turintys kreditoriai, tiek tie, kurių įsipareigojimų vykdymo terminas dar nėra suėjęs.

Apie neteisminio bankroto procesą

Kreditoriams pritarus įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, atsiranda tokios pačios teisinės pasekmės, kokios atsirastų įprasto teisminio bankroto atveju.

Įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jiems atsiranda pareiga perduoti visą įmonės turtą ir dokumentus kreditorių susirinkimo paskirtam nemokumo administratoriui. Įstatymo nustatyta tvarka atleidžiami įmonės darbuotojai, nemokumo administratorius tikrina įmonės sandorius, esant pagrindui, teikia ieškinius teisme, kreditorių nustatyta tvarka realizuoja įmonės turtą ir kt.

Kreditorių sprendimas iškelti įmonei bankroto bylą ir bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka įsiteisėja tokio nutarimo priėmimo dieną.

Taip. Kaip ir kiekvienas bankroto procese priimtas kreditorių nutarimas, sprendimas įmonės bankroto procedūras vykdyti be teismo gali būti apskųstas teismui per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo apie tokio sprendimo priėmimą.

Nemokumo administratoriaus atlyginimą ir kitas bankroto administravimo išlaidas nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgęs į specialias teisės aktuose numatytas taisykles (formules).

Kreditorių susirinkimas tvirtina konkrečią administratoriaus atlyginimo sumą atsižvelgiant į tai, ar įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, gautas lėšas iš parduoto įmonės turto, bankroto metu išieškotas sumas, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių ir kt.

Kai baigiamos visos įmonės bankroto procedūros (realizuojamas įmonės turtas, baigiami teisminiai ginčai ir kt.), nemokumo administratorius kreditorių susirinkimui pateikia galutinę bankroto ataskaitą, kurią kreditorių susirinkimas turi patvirtinti.

Tik patvirtinus galutinę bankroto ataskaitą ir padarius joje numatytus pavedimus, kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės pabaigos. Toks nutarimas įsiteisėja nuo priėmimo dienos, todėl nemokumo administratorius per 14 dienų nuo tokio nutarimo priėmimo dienos pateikia prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti įmonę iš juridinių asmenų registro.

Klauskite - atsakysime!